Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů se dozvíte, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem a na jakém právním základě, komu jsou předávány, jak dlouho jsou uloženy, jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vypracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které upravují povinnosti správce a práva subjektu.

Správcem osobních údajů je Mgr. Veronika Olšanová, advokátka, č. ev. ČAK 20087, IČ: 014 68 791, se sídlem Pekařská 440/84, 602 00 Brno (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou či prostřednictvím mailu (olsanova@akolsanova.cz).

 

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje a na jakém právním základě?

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány jen na základě některého ze zákonných důvodů, a to:

  • při sjednávání a plnění smlouvy o poskytování právních služeb, smlouvy o svěřenské správě či při realizaci pokynů klienta a vyřizování dalších požadavků, tj. včetně požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, požadavků vyřizovaných telefonicky či prostřednictvím emailu (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR);
  • při plnění právních povinností správce, tj. zejména při plnění povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie včetně předpisů stavovských, ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ze zákona o archivnictví a spisové službě, a plnění dalších povinností vyplývajících z účetních a daňových právních předpisů (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR);
  • za účelem ochrany oprávněných zájmů správce či třetích osob (zejména klientů), např. při vymáhání pohledávek či jiných povinností ze smluv (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).
  • výjimečně taktéž na základě souhlasu subjektu údajů (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR);

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Osobní údaje, tj. informace týkající se konkrétní fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“), které správce obvykle zpracovává, jsou následující osobní údaje pro následující účely zpracování:

Jméno a příjmení
Plnění smlouvy, vyřizování dalších požadavků, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

datum narození
Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

rodné číslo
Plnění smlouvy, plnění právních povinností.

IČ, DIČ
Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

adresa
Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

e-mailová adresa
Plnění smlouvy, vyřizování dalších požadavků, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

telefonní číslo
Plnění smlouvy, vyřizování dalších požadavků, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

číslo účtu a jiné transakční údaje
Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů správce.

další informace, týkající se klienta nebo třetích osob
Plnění smlouvy, vyřizování dalších požadavků, plnění právních povinností, ochrana oprávněných zájmů třetích osob (zejména klientů).

Osobní údaje jsou získávány zejména od subjektu údajů, klientů, soudů, správních úřadů, svědků, znalců, dále z veřejně dostupných zdrojů a veřejných rejstříků.

 

Komu mohou být osobní údaje předávány?

Osobní údaje subjektu údajů mohou být v nezbytném rozsahu předávány smluvním partnerům správce, tj. například poskytovatelům účetních či daňových služeb a poskytovatelům služeb informačního systému, soudním znalcům či překladatelům apod. Správce dbá na zachování mlčenlivosti.

Orgánům veřejné moci mohou být Vaše osobní údaje předávány v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování právních služeb (tj. na základě pokynu klienta), ze zákonných důvodů nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů správce.

Při provádění svěřenské správy jsou v souladu s platnými právními předpisy předávány osobní údaje České advokátní komoře a příslušné bance.

Osobní údaje nebudou zpřístupněny či předávány příjemcům ve třetích zemích a mezinárodním organizacím.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme podle konkrétního účelu jejich zpracování.

Za účelem plnění smlouvy osobní údaje uchováváme po dobu poskytování právních služeb, a po skončení poskytování právních služeb po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména po dobu trvání zákonných archivačních a skartačních lhůt).

Při vyřizování dalších požadavků jsou osobní údaje uchovávány po dobu vyřizování těchto požadavků a poté po dobu 3 let.

Za účelem plnění právních povinností jsou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména po dobu trvání zákonných archivačních a skartačních lhůt).

Za účelem ochrany oprávněného zájmu správce nebo oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) jsou osobní údaje uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména po dobu trvání zákonných archivačních a skartačních lhůt), s výjimkou případů, kdy je dána odůvodněná potřeba uchovávat osobní údaje po dobu delší.

Při zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje uchovávány po dobu trvání uděleného souhlasu/do doby odvolání souhlasu.

 

Napsali jste nám prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách?

Při vyplňování kontaktního formuláře jste nám poskytli Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, mailovou adresu, telefonní číslo, případně další osobní údaje obsažené v samotném textu Vaší zprávy. Tyto osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku. V případě dohody na dalším poskytováním právních služeb i po dobu poskytování těchto právních služeb a po skončení poskytování právních služeb po dobu trvání zákonných archivačních a skartačních lhůt.

 

Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje a pokut ano, máte právo získat k nim přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů pokud:

  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvoláte souhlas s jejich zpracováním a současně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování,
  • odpadla zákonná povinnost k jejich zpracování ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie a České republiky.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě řešení sporných otázek ohledně zpracování osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud máte zájem, abychom předali třetímu subjektu osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu, máte právo na přenositelnost údajů.

Právo vznést námitku

Proti zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Pokud nebude prokázáno, že existuje závažný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování osobních údajů bude ukončeno.

! S ohledem na skutečnost, že činností správce je výkon advokacie, může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních věcí).

Na činnost správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se v případě Vaší nespokojenosti můžete obrátit se stížností (www.uoou.cz).

Máte-li ke zpracování Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz nebo chcete-li uplatnit svá práva vyplývající ze zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás poštou, či prostřednictvím mailu (olsanova@akolsanova.cz)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 12. 1. 2022.

Je možné, že v budoucnu tyto zásady ochrany osobních údajů budeme aktualizovat či jinak měnit, aktuální verze bude dostupná na webových stránkách správce www.akolsanova.cz.